നോൺ നെയ്ത ഡ്രോസ്ട്രിംഗ് ബാഗ്

 • Non Woven Drawstring Bag

  നോൺ നെയ്ത ഡ്രോസ്ട്രിംഗ് ബാഗ്

  1. മെറ്റീരിയൽ: 40-100 ഗ്രാം നോൺ-നെയ്ത പോളിപ്രൊഫൈലിൻ ബാഗ്
  2. വിവിധ വലുപ്പത്തിലുള്ള വലുപ്പം, മൾട്ടി പർപ്പസ് ഡ്രോസ്ട്രിംഗ് ബാഗ്
  3. വിലകുറഞ്ഞ ഡ്രോസ്ട്രിംഗ് ബാഗുകൾ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും മികച്ചതാണ്. മൊത്തവ്യാപാര ഡ്രോസ്ട്രിംഗ് ബാഗ് പ്രമോഷണൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്, നന്നായി നിർമ്മിച്ച ഈ വിലകുറഞ്ഞ ഡ്രോസ്ട്രിംഗ് ബാഗ് വളരെക്കാലം നിലനിൽക്കും, ആസൂത്രണം ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സും ഇവന്റും പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് മികച്ചതാണ്.
  4. നിങ്ങളുടെ പ്രമോഷനുകൾ‌ക്കായുള്ള മുദ്രണം വലുപ്പം, ട്രേഡ് ഷോ നൽകൽ; ട്രാൻസ്ഫറുകൾ, ചൂട് പ്രസ്സ്, സ്ക്രീൻ പ്രിന്റ്, എംബ്രോയിഡറി, ട്രാൻസ്ഫർ പ്രിന്റിംഗ്, പൂർണ്ണ വർണ്ണ കൈമാറ്റം, പാഡ് പ്രിന്റ്, ഓവർപ്രിന്റിംഗ് എന്നിവയിൽ നിങ്ങൾക്ക് (കുറഞ്ഞ താപനില) ഇരുമ്പ് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

 • Non Woven Drawstring Backpack

  നോൺ-നെയ്ത ഡ്രോസ്ട്രിംഗ് ബാക്ക്പാക്ക്

  1. മെറ്റീരിയൽ: 40-100 ഗ്രാം നോൺ-നെയ്ത പോളിപ്രൊഫൈലിൻ ബാഗ്
  2. വിവിധ വലുപ്പത്തിലുള്ള വലുപ്പം, മൾട്ടി പർപ്പസ് ഡ്രോസ്ട്രിംഗ് ബാഗ്
  3. വിലകുറഞ്ഞ ഡ്രോസ്ട്രിംഗ് ബാഗുകൾ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും മികച്ചതാണ്. മൊത്തവ്യാപാര ഡ്രോസ്ട്രിംഗ് ബാഗ് പ്രമോഷണൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്, നന്നായി നിർമ്മിച്ച ഈ വിലകുറഞ്ഞ ഡ്രോസ്ട്രിംഗ് ബാഗ് വളരെക്കാലം നിലനിൽക്കും, ആസൂത്രണം ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സും ഇവന്റും പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് മികച്ചതാണ്.
  4. നിങ്ങളുടെ പ്രമോഷനുകൾ‌ക്കായുള്ള മുദ്രണം വലുപ്പം, ട്രേഡ് ഷോ നൽകൽ; ട്രാൻസ്ഫറുകൾ, ചൂട് പ്രസ്സ്, സ്ക്രീൻ പ്രിന്റ്, എംബ്രോയിഡറി, ട്രാൻസ്ഫർ പ്രിന്റിംഗ്, പൂർണ്ണ വർണ്ണ കൈമാറ്റം, പാഡ് പ്രിന്റ്, ഓവർപ്രിന്റിംഗ് എന്നിവയിൽ നിങ്ങൾക്ക് (കുറഞ്ഞ താപനില) ഇരുമ്പ് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും.